LEREND TRANSFORMEREN IN PARTNERSHIP

Netwerk Nobis

Netwerk Nobis schreef samen met Partners in Jeugdbeleid in opdracht van het ministerie van VWS de Verkenning taakgericht werken in Jeugdwet en Wmo. Wij delen deze Verkenning graag met u. U kunt de Verkenning lezen via onderstaande link.

Verkenning Taakgericht werken in Jeugdwet en Wmo

Verkenning Taakgericht werken

De taakgerichte uitvoeringsvariant staat in de belangstelling, nu gemeenten zich in de doorontwikkeling van de inrichting van het sociaal domein beraden op alternatieve wijzen van sturing en inkoop. Er zijn hoge verwachtingen van het taakgericht werken. De eerste ervaringen van gemeenten die dat doen zijn positief: het stimuleert de transformatie en draagt bij aan administratieve lastenverlichting en financiële beheersbaarheid. Er zijn ook veel vragen en beelden rondom taakgericht werken: wat betekent het, hoe doe je dat in de praktijk, en waarin verschilt het eigenlijk van de andere varianten?

De Verkenning Taakgericht werken in Jeugdwet en Wmo bevat een eerste, voorlopige beschrijving van de kernelementen en de stappen die nodig zijn om te komen tot een inrichting daarvan.  Deze Verkenning is bedoeld voor gemeenten en aanbieders die zich een beeld willen vormen van wat taakgericht werken is. Ze geeft inzicht in wat een taakgerichte uitvoeringsvariant in de praktijk betekent, vertelt welke stappen je als gemeente kunt zetten om dat in te richten en wat de aandachtspunten voor aanbieders in deze stappen zijn.

Hieronder vindt u de Verkenning en de documenten waar bij het opstellen van de verkenning gebruik van is gemaakt en waar in de verkenning naar wordt verwezen